Algemene Voorwaarden

Alle facturen zijn op vervaldatum betaalbaar.
Laattijdige betaling zal van gerechtswege aanleiding geven tot een verhoging van de facturen met de conventionele interesten à rato van 12%, een forfaitair schadebeding van 10% met een min van 75€ en 15€ dossierkosten per verstuurde aanmaning.
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.
De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules.

Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.